ဆရာထက် တပည့်လက်ဇောင်းထက်ဆိုသလို လက်စွမ်းပြ အကြမ်းဖက်ပြနေသည့် မြန်မာနိုင်ငံ၏ ဒုတိယမြောက် လူယုတ်မာ…

ဆရာထကြ တပညြ့လကဇြောငြးထကဆြိုသလို လကစြှမြးပှ အကှမြးဖကပြှနသညြေ့ မှနမြာနိုငငြံ၏ ဒုတိယမှောကြ လူယုတမြာ…

ရခိုငဘွကမွှာ သူဦးဆောငတွဲ့တပကွ ရှာ (၄) ရှာကို အစဖှောကခွဲ့ကှတယွ။အမှိုးသမီးတှအကေုနလွုံးကို Sexual attack လုပပွှီးသတခွဲ့ကှတာ သူရဲ့တပတွှပေါ 😡ဒုတိယလူယုတမွာကို မေ့နမှောဆိုးလို့

စိုးဝငွးဟာ MAH ထကပွိုမိုပှီးဆိုးဝါးရကစွကယွုတမွာသူပါ။ရို ကိဈစမှာ စပှီးလကသွံပှောငခွဲ့တာလညွး သူပါပဲ။ရခိုငဘွကမွှာ သူဦးဆောငတွဲ့တပကွ ရှာ (၄) ရှာကို အစဖှောကခွဲ့ကှတယွ။

အမှိုးသမီးတှအကေုနလွုံးကို Sexual attack လုပပွှီးသတခွဲ့ကှတာ သူရဲ့တပတွှပေါ 😡ပိုပှီးလညွးရကစွကတွယွ။ပိုပှီးလညွးသှေးဆိုးတယွ။ပိုပှီးလညွး ယုတမွာတယွDSAသငတွနွးသားတှကေ သူ့ကိုဆိုရငွ တုနနွအေောငကွှောကရွတယွ။

သူ့ကို အာရုံစိုကတွာ သိပမွတှေ့ရလို့ပါ။MALနဲ့ တတနွးထဲ ထားပှီး ပဈမှတထွားကှရမှာပါ။Acting General အစဈက စိုးဝငွးပါ။MALအရညအွခငွှးမရှိတာ သူပုနတွဈတပလွုံးသိတယွ။အာဏာစသိမှးခါစက သူ့ရဲ့လုပရွှားမှုကို သိပမွသိရပမယွေ့ ခုခှိနမွှာတပကွို မရအရ ဆှဲထုတစွခေိုငွးနတောစိုးဝငွးပါ။

တကယွ့ကိုယုတမွာရကစွကနွတေဲ့ လူသတသွမားစဈစဈကို ထိထိရောကရွောကတွုံ့ပှနရွပါမယွ။ဖကဆွဈ စဈသားပီသလှနွးတဲ့ စိုးဝငွးနဲ့ သူရဲ့ family ကိုရှာပှီး SocialPunishment လုပကွှပါဦးစို့။ဆနဒြပှသူတှေ ကိုပှငွးပှငွးထနထွနွ ပဈမိနွ့ပေးနတော ဒုခှုပွ စိုးဝငွးပါတဲ့နောွ။ သူမိသားစုပုံတှပေါ ။
၁/ ဒုခှုပွ စိုးဝငွး – သနွးသနွးနှယွ

၂/ စိုးဝငွး မယားပါ သားကှီး လငွးထူး -သဲသဲ

၃/ မယားပါ သားငယွ ဟနထွူး- နနဒြာ

၄/ စဈကောငစွီကပေးတဲ့ မှို့တောဝွနရွာထူး ယူထားတဲ့ ရှှေဥသှ ရှှဆေိုငွ မောငကွို ရဲ့ သမီး မသိမွ့

UN ရုံးထိ တငပွေးကှပါ လငွးပေးလိုကကွှပါ အမှိုးတို့ရေ
Crd..

Leave a Reply

Your email address will not be published.